วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน

" กรมชลประทานจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ "

Morning Talk วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน - ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7

Morning Talk วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน - ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560  ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ( Morning Talk Special โดมน้อย )  ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk Special โดมน้อย) ในหัวข้อเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง  วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk Special โดมน้อย) ในหัวข้อเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง นำทีมโดย นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย พร้อมด้วย นายธเนศ ชุมชิต ช่างฝีมือสนาม ช2 ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ และได้รับเกียรติจาก KMA Site Visit นำโดย ดร.บุญดี บุญญากิจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ 7  

Morning Talk วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2560 - โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

Morning Talk วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2560 - โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

Morning Talk วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 - โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง จากโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 สปป.ลาว สู่การพัฒนาโครงการ โขง เลย ชี มูล วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง จากโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 สปป.ลาว สู่การพัฒนาโครงการ โขง เลย ชี มูล นำทีมโดย นายวรชาญ จงพล ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ม็อบลี่ย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7    

Morning Talk วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ

Morning Talk วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ

Morning Talk วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้แอพพิเคชั่น เพื่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้แอพพิเคชั่น เพื่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยมีนายเกรียงไกร ทานะขันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7   ;

Morning Talk วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

Morning Talk วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

Morning Talk วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงโดมน้อย ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ในหัวข้อเรื่อง การปลูกเมล่อนในโรงเรือนและเครื่องตะบันน้ำ (Hydraulic Ram Pump) ปั๊มน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การปลูกเมล่อนในโรงเรือนและเครื่องตะบันน้ำ (Hydraulic Ram Pump) ปั๊มน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน นำทีมโดย นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย พร้อมด้วยนายกำจรเดช สงใย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย และ นายวสันต์  ข่ายมณี หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7   ;

Morning Talk วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

Morning Talk วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

Morning Talk วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ในหัวข้อเรื่อง การรับรองคุณภาพสินค้าทางการเกษตร “GAP” วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ในหัวข้อเรื่อง การรับรองคุณภาพสินค้าทางการเกษตร “GAP” นำทีมโดย นายเชิดชัย มาลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง พร้อมด้วยนายปิยะ ประเสริฐศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7, รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7, ผู้อำนวยการส่วน, ผู้อำนวยการโครงการฯ, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7   ;

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017)

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017)

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017) โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รอง ผส.ชป.7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017) โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รอง ผส.ชป.7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 เอกสารประกอบการประชุม  

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานชลประทานที่ 7 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานชลประทานที่ 7  

Morning Talk วันที่ 19 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานนครพนม

Morning Talk วันที่ 19 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานนครพนม

Morning Talk วันที่ 19 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานนครพนม ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรทฤษฎีใหม่ วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรทฤษฎีใหม่ นำทีมโดย นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม พร้อมด้วย นายษมากร กสิบุตรหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานนครพนม ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการชลประทานนครพนม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7   ;

Morning Talk วันที่ 5 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานมุกดาหาร

Morning Talk วันที่ 5 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานมุกดาหาร

Morning Talk วันที่ 5เมษายน 2560 - โครงการชลประทานมุกดาหาร ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง LPG พลังงานทางเลือกสำหรับรถยนต์ นำ วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง LPG พลังงานทางเลือกสำหรับรถยนต์ นำทีมโดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอมรศักดิ์ ศักดิ์แสน หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานมุกดาหาร ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการชลประทานมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นาย สมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7  รายงาน Morning Talk ครั้งที่ 9   ;

Morning Talk วันที่ 22 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

Morning Talk วันที่ 22 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

Morning Talk วันที่ 22 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานอำนาจเจริญ การจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่โครงการปลูกพืช 9 อย่าง พื้นที่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. การจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่โครงการปลูกพืช 9 อย่าง พื้นที่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมโดย นายยอดศักดิ์ จินาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ผู้บรรยาย และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รอง ผส.ชป.7 ผจบ.ชป.7 ฝบท.ชป.7 ผคก.ชป.7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รายงาน Morning Talk ครั้งที่ 8   ;

Morning Talk วันที่ 8 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานยโสธร

Morning Talk วันที่ 8 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานยโสธร

Morning Talk วันที่ 8 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานยโสธร สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการประสานงานเพื่อการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการประสานงานเพื่อการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก นำทีมโดย นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร พร้อมด้วย นายวิเชียร สุวรรณเพ็ชร ช่างฝีมือสนาม ช.3 ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการชลประทานยโสธร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการโครงการฯ ผู้อำนวยการส่วนฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รายงาน Morning Talk ครั้งที่ 7   ;

Morning Talk วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 - โครงการชลประทานอุบลราชธานี

Morning Talk วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 - โครงการชลประทานอุบลราชธานี

Morning Talk วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 - โครงการชลประทานอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎี ใหม่ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎี ใหม่ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 นำทีมโดย นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ ภูผา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการชลประทานอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โครงการชลประทานอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7 รายงาน Morning Talk ครั้งที่ 6   ;

Morning Talk วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 - ส่วนเครื่องจักรกล

Morning Talk วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 - ส่วนเครื่องจักรกล

Morning Talk วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 - ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น นำทีมโดย นายวิเชียร อบมะลี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ นายธรรมรัตน์  ทานะเวช นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ผู้บรรยาย และทีมงานส่วนเครื่องจักรกล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 ผจบ.ชป.7 ฝบท.ชป.7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รายงาน Morning Talk ครั้งที่ 5   ;

Morning Talk วันที่ 25 มกราคม 2560 - ฝ่ายบริหารทั่วไป

Morning Talk วันที่ 25 มกราคม 2560 - ฝ่ายบริหารทั่วไป

Morning Talk วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การลาอิเล็กทรอนิกส์ e-leave และการบูรณาการงานธุรการกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล  วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การลาอิเล็กทรอนิกส์ e-leave และการบูรณาการงานธุรการกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล นำทีมโดย นางกัลยารัตน์ ปานดำ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ นางจันทร สุวรรณบูลย์ หัวหน้างานธุรการ และคณะทีมงานผู้บรรยาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รายงาน Morning Talk ครั้งที่ 4   ;

Morning Talk วันที่ 11 มกราคม 2560 - ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

Morning Talk วันที่ 11 มกราคม 2560 - ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

Morning Talk วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นำทีมโดย นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และคณะทีมงาน ผู้บรรยาย นายองอาจ แสนอุบล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รายงาน Morning Talk ครั้งที่ 3   ;

Morning Talk วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - ส่วนวิศวกรรม

Morning Talk วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - ส่วนวิศวกรรม

Morning Talk วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 โดย ส่วนวิศวกรรม ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ นำโดย ว่าที่ ร.ต.สุนทร เพชรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย ไชยกาญจน์ สุภะเกษ  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยาย โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 7 และ เจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. – 09.00 น.ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ นำโดย ว่าที่ ร.ต.สุนทร เพชรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย ไชยกาญจน์ สุภะเกษ  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยาย โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 7 และ เจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รายงาน Morning Talk ครั้งที่ 2   ;

Morning Talk วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - ส่วนแผนงาน

Morning Talk วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - ส่วนแผนงาน

Morning Talk วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 โดย ส่วนแผนงาน ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง โปรแกรมติดตามประมวลผลด้านแผนงานและงบประมาณ นำโดย นายสิริสรรเพชร จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายอนุสิทธิ์ คงพิกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณส่วนแผนงาน เป็นผู้บรรยาย   วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง โปรแกรมติดตามประมวลผลด้านแผนงานและงบประมาณ นำโดย นายสิริสรรเพชร จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายอนุสิทธิ์ คงพิกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณส่วนแผนงาน เป็นผู้บรรยาย โดยมี ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 7 และ เจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7  รายงาน Morning Talk ครั้งที่ 1     ;

โครงการชลประทานมุกดาหาร จัดกิจกรรม KM เสวนา

โครงการชลประทานมุกดาหาร จัดกิจกรรม KM เสวนา "แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรฐกิจพอเพียง"

โครงการชลประทานมุกดาหาร จัดกิจกรรม KM เสวนา "แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรฐกิจพอเพียง"

Morning Talk วันที่ 19 ตุลาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

Morning Talk วันที่ 19 ตุลาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง SPI (Solar Pumping Irrigration)  สถานีสูบน้ำเพื่อการชลประทานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นำทีมโดย นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย และคณะทีมงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย  ผู้บรรยาย นายไกรสิทธิ์ ทองหนุน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 ผชช.ชป.7  ผอ.ส่วน  ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.7 เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7

Morning Talk วันที่ 7 กันยายน 2559 โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

Morning Talk วันที่ 7 กันยายน 2559 โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

Morning Talk วันที่ 7 กันยายน 2559 โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมแบ่งปันความรู้ จากโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่อง ชนิด ปริมาณ และพฤติกรรมการเดินทางของปลาผ่านบันไดปลาในลำน้ำก่ำ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด

Morning Talk วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานนครพนม

Morning Talk วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานนครพนม

Morning Talk วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานนครพนม ร่วมแบ่งปันความรู้ จากโครงการชลประทานนครพนม เรื่อง การถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในเขตโครงการชลประทานนครพนม  

วันที่ 16 สิงหาคม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7

วันที่ 16 สิงหาคม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7

วันที่ 16 สิงหาคม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 " Km Buudy 2016 " สชป.6 & สชป.7

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 " Km Buudy 2016 " สชป.6 & สชป.7 

Morning Talk วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานมุกดาหาร

Morning Talk วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานมุกดาหาร

Morning Talk วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานมุกดาหาร ร่วมแบ่งปันความรู้ จากโครงการชลประทานมุกดาหาร เรื่อง ปัญหาเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้า

Morning Talk วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดย โครงการชลประทานยโสธร

Morning Talk วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดย โครงการชลประทานยโสธร

Morning Talk วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยโครงการชลประทานยโสธร ร่วมแบ่งปันความรู้ จากโครงการชลประทานยโสธร เรื่อง การบริหารฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

Morning Talk วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

Morning Talk วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

  Morning Talk วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมแบ่งปันความรู้ จากโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ และ การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

Morning Talk วันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี

Morning Talk วันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี

Morning Talk วันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมแบ่งปันความรู้ จากโครงการชลประทานอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำโดมใหญ่

Morning Talk วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

Morning Talk วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

Morning Talk วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ร่วมแบ่งปันความรู้ จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกัน แก้ไข้ปัญหาเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า กรณีศึกษา สถานีสูบน้ำ P6/1

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ (ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน ธุรการ และเครื่องจักรกล)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ (ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน ธุรการ และเครื่องจักรกล)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ (ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน ธุรการ และเครื่องจักรกล) 

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 งานเลี้ยงขอบคุณ ( Thankyou Party ) ทีมงาน Km Rio 7

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 งานเลี้ยงขอบคุณ ( Thankyou Party ) ทีมงาน Km Rio 7

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 งานเลี้ยงขอบคุณ ( Thankyou Party ) ทีมงาน Km Rio 7  

Morning Talk วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดย ฝ่ายบริหาร

Morning Talk วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดย ฝ่ายบริหาร

Morning Talk วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดย ฝ่ายบริหาร ร่วมแบ่งปันความรู้ จาก ฝ่ายบริหาร เรื่อง แนวปฏิบัติที่ควรรู้และสิทธิประโยชน์ที่พึงรู้ด้านการเงินและบัญชี และ เรื่อง การจัดการบริหารสินทรัพย์ ด้วยระบบสารสนเทศ  

Morning Talk วันที่ 27 เมษายน 2559 โดย ส่วนเครื่องจักรกล

Morning Talk วันที่ 27 เมษายน 2559 โดย ส่วนเครื่องจักรกล

Morning Talk วันที่ 27 เมษายน 2559 โดย ส่วนเครื่องจักรกล ร่วมแบ่งปันความรู้ จาก ส่วนเครื่องจักรกลเรื่อง เครื่องสูบน้ำสำหรับงานชลประทาน  

Morning Talk วันที่ 23 มีนาคม 2559 โดย ส่วนแผนงาน

Morning Talk วันที่ 23 มีนาคม 2559 โดย ส่วนแผนงาน

Morning Talk วันที่ 23 มีนาคม 2559 โดย ส่วนแผนงาน ร่วมแบ่งปันความรู้ จาก แผนงาน 

Morning Talk วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

Morning Talk วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

Morning Talk วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เรื่อง สถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือภัยแล้ง สชป.7

Morning Talk วันที่ 10 มีนาคม 2559 โดย ส่วนวิศวกรรม

Morning Talk วันที่ 10 มีนาคม 2559 โดย ส่วนวิศวกรรม

Morning Talk วันที่ 10 มีนาคม 2559 โดย ส่วนวิศวกรรม ร่วมแบ่งปันความรู้ จาก วิศวกรรม กับหัวข้อเรื่องgreen concrete เทคโนโลยีคอนกรีตสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

"ประชุมสรุปบทเรียนตามภารกิจของส่วนฯ/โครงการฯ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2559"

การประชุมสรุปบทเรียนตามภารกิจของส่วนฯ/โครงการฯ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ปี 2559  ในอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

"ประชุมทีมงานวางแผนกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ (Km Core Team) ครั้งที่ 2/2559"

ประชุมทีมงานวางแผนกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ (Km Core Team) สำนักงานชลประทานที่ 7  ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 13 มกราคม 2559  

"ประชุม KM Core Team ครั้งที่ 1/2559"

ประชุม KM Core Team ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

กิจกรรมสรุปบทเรียนตามภาระกิจหลัก ประจำปี 2558

กิจกรรมสรุปบทเรียนตามภาระกิจหลักของ ส่วน/โครงการ   กิจกรรมสรุปบทเรียนตามภาระกิจหลักตามตัวชี้วัด  

 • Morning Talk วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน - ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7

  Morning Talk วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน - ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7

 • Morning Talk วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2560 - โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  Morning Talk วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2560 - โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

 • Morning Talk วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ

  Morning Talk วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ

 • Morning Talk วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

  Morning Talk วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

 • Morning Talk วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

  Morning Talk วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

 • วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017)

  วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017)

 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้

  วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้

 • Morning Talk วันที่ 19 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานนครพนม

  Morning Talk วันที่ 19 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานนครพนม

 • Morning Talk วันที่ 5 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานมุกดาหาร

  Morning Talk วันที่ 5 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานมุกดาหาร

 • Morning Talk วันที่ 22 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

  Morning Talk วันที่ 22 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

 • Morning Talk วันที่ 8 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานยโสธร

  Morning Talk วันที่ 8 มีนาคม 2560 - โครงการชลประทานยโสธร

 • Morning Talk วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 - โครงการชลประทานอุบลราชธานี

  Morning Talk วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 - โครงการชลประทานอุบลราชธานี

 • Morning Talk วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 - ส่วนเครื่องจักรกล

  Morning Talk วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 - ส่วนเครื่องจักรกล

 • Morning Talk วันที่ 25 มกราคม 2560 - ฝ่ายบริหารทั่วไป

  Morning Talk วันที่ 25 มกราคม 2560 - ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • Morning Talk วันที่ 11 มกราคม 2560 - ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

  Morning Talk วันที่ 11 มกราคม 2560 - ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

 • Morning Talk วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - ส่วนวิศวกรรม

  Morning Talk วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - ส่วนวิศวกรรม

 • Morning Talk วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - ส่วนแผนงาน

  Morning Talk วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - ส่วนแผนงาน

 • โครงการชลประทานมุกดาหาร จัดกิจกรรม KM เสวนา

  โครงการชลประทานมุกดาหาร จัดกิจกรรม KM เสวนา "แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรฐกิจพอเพียง"

 • Morning Talk วันที่ 19 ตุลาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

  Morning Talk วันที่ 19 ตุลาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย

 • Morning Talk วันที่ 7 กันยายน 2559 โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  Morning Talk วันที่ 7 กันยายน 2559 โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

 • วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด

  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด

 • Morning Talk วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานนครพนม

  Morning Talk วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานนครพนม

 • วันที่ 16 สิงหาคม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7

  วันที่ 16 สิงหาคม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7

 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 " Km Buudy 2016 " สชป.6 & สชป.7

 • Morning Talk วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานมุกดาหาร

  Morning Talk วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดย โครงการชลประทานมุกดาหาร

 • Morning Talk วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดย โครงการชลประทานยโสธร

  Morning Talk วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดย โครงการชลประทานยโสธร

 • Morning Talk วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

  Morning Talk วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดย โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

 • Morning Talk วันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี

  Morning Talk วันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี

 • Morning Talk วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

  Morning Talk วันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

 • โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ (ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน ธุรการ และเครื่องจักรกล)

  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ (ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน ธุรการ และเครื่องจักรกล)

 • วันที่ 3 ตุลาคม 2559 งานเลี้ยงขอบคุณ ( Thankyou Party ) ทีมงาน Km Rio 7

  วันที่ 3 ตุลาคม 2559 งานเลี้ยงขอบคุณ ( Thankyou Party ) ทีมงาน Km Rio 7

 • Morning Talk วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดย ฝ่ายบริหาร

  Morning Talk วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดย ฝ่ายบริหาร

 • Morning Talk วันที่ 27 เมษายน 2559 โดย ส่วนเครื่องจักรกล

  Morning Talk วันที่ 27 เมษายน 2559 โดย ส่วนเครื่องจักรกล

 • Morning Talk วันที่ 23 มีนาคม 2559 โดย ส่วนแผนงาน

  Morning Talk วันที่ 23 มีนาคม 2559 โดย ส่วนแผนงาน

 • Morning Talk วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

  Morning Talk วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

 • Morning Talk วันที่ 10 มีนาคม 2559 โดย ส่วนวิศวกรรม

  Morning Talk วันที่ 10 มีนาคม 2559 โดย ส่วนวิศวกรรม

 • "ประชุมสรุปบทเรียนตามภารกิจของส่วนฯ/โครงการฯ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2559"

 • "ประชุมทีมงานวางแผนกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ (Km Core Team) ครั้งที่ 2/2559"

 • "ประชุม KM Core Team ครั้งที่ 1/2559"

 • กิจกรรมสรุปบทเรียนตามภาระกิจหลัก ประจำปี 2558

วัฒนธรรมการเรียนรู้ กรมชลประทาน

" 1.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.คิดริเริ่มสร้างสรรค์ "

ผู้บริหารการจัดการความรู้

KMboss

170x100cko60 01 01

Unit School

UNITSCHOOL FIX

ความรู้ของสำนักฯ

01
02
03
05
06
08
07
banner22
09
10

FB

Untitled 2

10
download pr

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้คลังความรู้ของสำนักชลประทานที่ 7

จำนวนผู้เข้าชม

577774
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
174
124
626
2359
7694
577774

Your IP: 3.234.244.18
Server Time: 2020-04-08 22:29:00

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์

Search

award2017 FIX

12

RIO7 Radio เสียงตามสายสำนักงานชลประทานที่ 7

11x25 WEB 

RIO7NEW ชางกล พาทว
ผบรหาร KMRIO7 LOGO VARIETY
กน KMRID

ชลๆ

   
RIO7 RADIO B RADIO

7copsall cop

 

MORNIGNTALK59

 สรุป Morning Talk 2560

สรุปความพึงพอใจ เสวนายามเช้า

ดูทั้งหมด

เสวนายามเช้า ( Morning Talk )

คู่มือจากการจัดการความรู้ ปี 2561

คู่มือจากการจัดการความรู้ ปี 2560

คมอการปฏบตงานรบ สงหนงสอ คมอสถานสลนำดวยไฟฟาา      

คู่มือจากการจัดการความรู้ ปี 2559

A4 template kuumuar 02 COPWATER A4 templateSORBOR A4 template PENA A4 templateMOR Pages from ยทธศาสตรอบล
A4 template WI A4 template moonlang A4 template AUM1 A4 template AUM2

THAILAND4

100x240 BUDDY2016 01
Untitled 11
network1

กิจกรรม